Huishoudelijk  Reglement

Algemeen

Art.    1.               

De KBC-Motorclub is een feitelijke vereniging met als doel recreatief bezig te zijn met motorrijden. Ze werkt onder de overkoepelende personeelskring organisaties van KBC Groep en/of (klein)dochtermaatschappijen en conform de richtlijnen van deze overkoepelende organisaties (Detail in bundel  "Rol, Werking en Samenstelling Personeelskringen KBC Groep & groepsmaatschappijen") . De statuten "Feitelijke Vereniging Personeelskringen KBC Group" zijn van toepassing. 

Art.    2.               

Maken  deel uit van de vereniging : alle aangesloten personeelsleden van de KBC-Groep, actief of op rust, en/of hun aanverwanten (partner en inwonende kinderen) kunnen zich aansluiten. Lid worden kan alleen door zich in te schrijven via de website www.kbc-mc.be.  Zo kunnen ook personeelsleden van de KBC-Groep lid worden teneinde hun partner toe te laten deel te nemen aan de activiteiten.

Art.    3.               

De leden worden minstens 1 keer per jaar samengeroepen door het  kernbestuur. Indien mogelijk de derde vrijdag van het jaar.

  

Ledenvergadering

Bevoegdheid

Art.    4.

 1. De ledenvergadering keurt het huishoudelijk reglement of de wijzigingen eraan goed.
 2. Op de ledenvergadering wordt het financieel verslag voorgelegd alsmede een jaarprogramma dat door de leden moet goedgekeurd worden.
 3. De ledenvergadering keurt de kandidaturen goed voor de vrijgekomen functies voorgesteld door het kernbestuur.

 

Stemmen

Art.    5.

 1. Enkel de personeelsleden van de KBC-Groep hebben stemrecht op de ledenvergadering.
 2. Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten.
 3. Er wordt geen minimum aantal aanwezigen op de ledenvergadering bepaald om geldig te kunnen stemmen.

 

Kernbestuur

Art.    6.

De bestuurders duiden onder elkaar minstens een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een cumul van de bovenvermelde functies is toegelaten. Het kernbestuur kan nog uitgebreid worden met een ritten coördinator, enkele ledenvertegenwoordigers en werkende leden.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste 3 personen :
  • Die met een arbeidsovereenkomst moeten verbonden zijn met de KBC Groep en/of (klein)dochtermaatschappijen
  • Of waarbij tenminste 2 personen met een arbeidsovereenkomst moeten verbonden zijn met de KBC Groep en/of (klein)dochtermaatschappijen en maximum 1 gepensioneerde medewerker die voorheen door een arbeidsovereenkomst verbonden was met de KBC Groep en/of (klein)dochtermaatschappijen.
 2. De ondervoorzitter neemt de taken van de voorzitter over bij diens afwezigheid

 

Art.    7.

De bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen en zijn ten allen tijde afzetbaar.

Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag, afzetting of overlijden minder bedraagt dan het aantal voorgeschreven in art. 6, moet een nieuwe bestuurder benoemd worden. In afwachting blijven enkel de overgebleven bestuurders bevoegd.

 

Financieel beheer

Algemeen

Art.    8.

De gelden van de club worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van het kernbestuur.

Art.    9.

 1. De penningmeester voert een kasboek met gedetailleerde inkomsten en uitgaven. Hij beheert en controleert de diverse rekeningen en brengt hierover regelmatig verslag uit aan het kernbestuur. Hij stelt een budget op voor de activiteiten.
 2. Het kernbestuur stelt het financieel verslag op voor de ledenvergadering.

 

Art.    10.

Voor een vlotte gang van zaken hebben minstens 2 bestuursleden (waaronder de penningmeester) volmacht  op de rekeningen. Er is slechts één handtekening nodig.

 

Inkomsten

Art.    11.

 1. Er wordt geen lidgeld gevraagd.
 2. De club rekent op een jaarlijkse subsidie van de KBC-Groep. Deze subsidies mogen enkel ten voordele van leden aangewend worden.
 3. Voor de georganiseerde ritten betaalt elke deelnemer een vaste som, de winst of verlies per activiteit komen toe aan de clubkas.
 4. Uitzonderlijke inkomsten zijn mogelijk, bv. een extra subsidie voor speciale vieringen, enz.

 

Uitgaven

Art.    12.

1.   De inkomsten worden besteed aan de organisatie van de clubactiviteiten:

 • de maaltijden en drank tijdens de georganiseerde ritten
 • de mogelijke administratieve kosten
 • het middagmaal van de leden die de ritten voorbereiden, in zover deze voorbereiding door het kernbestuur als dusdanig werd erkend
 • de drank bij de ledenvergadering, voor zover de clubkas dit toelaat
 • de betaling van de sprekers, de vergoeding voor instructeurs bij opleidingen
 • veiligheidsmateriaal nodig voor de ritten
 • uitgaven bij het organiseren van vieringen 
 • Voor de verkenning van de ritten en de begeleiding van de ritten (voor- en achterrijder) wordt een vaste vergoeding uitgekeerd. Deze vergoeding wordt door het bestuur vastgelegd en bij wijziging ter goedkeuring aan de jaarlijkse ledenvergadering voorgelegd.

 

2.   Eventuele teruggave van inschrijvingsgelden bij activiteiten of gedeelten ervan zal bij elke activiteit door het kernbestuur worden vastgesteld (dit hangt ook af van organiserende derden).

 

Activiteiten

Art.   13.

Enkel leden kunnen zichzelf en/of hun partner en/of maximum 4 genodigden inschrijven voor de activiteiten tenzij anders vermeld bij de uitnodiging. Er wordt bij alle activiteiten steeds voorrang verleend aan KBC-leden (bv. Wanneer het aantal deelnemers aan een maximum is onderworpen). Genodigden kunnen geen aanspraak maken op de KBC subsidies.

Art.   14.

In geval van een schadegeval zijn een aantal verzekeringen van toepassing bij :

 1. (lichamelijke) ongevallen
 2. Aansprakelijkheid
 3. Andere risico's.

Deze verzekeringen gelden voor zowel de leden als de genodigden met 1 uitzondering voor zelfstandige KBC-agenten.

 

Schade tijdens KBC-activiteiten en op weg van/naar deze activiteiten

Wie is verzekerd

Welke polis

Lichamelijk letsel

Alle personeelsleden

Alle genodigden (ook gepensioneerden), behalve KBC-agent

Ongevallenpolis personeel KBC groep;

Hospitalisatiepolis

Aansprakelijk voor schade aan derden

Alle personeelsleden

Alle genodigden (ook gepensioneerden).

Afhankelijk van de omstandigheden : eigen gezinspolis/BA Auto of BA  Exploitatie.

Stoffelijke schade aan voertuigen

Actieve personeelsleden tijdens de verplaatsing waarvoor zij km-vergoeding ontvangen .

 

Anderen

Omniumverzekering dienstopdrachten.

 

 

 

Eigen omniumverzekering

 

Opmerking : de KBC-agent, die het statuut van zelfstandige geniet, is nooit verzekerd onder de ongevallenpolis. Voor deze persoon is het - los van KBC-activiteiten- sowieso aangewezen om een afzonderlijke ongevallenwaarborg af te sluiten waarin het ongevallenrisico in zijn geheel verzekerd wordt.

Art.    15.

Elk jaar trachten we minimum drie ritten te organiseren (lente -, zomer- en herfstrit).    Voor deze ritten kunnen de deelnemers, na inschrijving en betaling, rekenen op een roadbook, drank op de stopplaatsen en een middagmaal. De begeleiding wordt eventueel voorzien in kleine groepen.

Art.    16.

We trachten jaarlijks een uitstap gedurende een verlengd weekend te organiseren. Dergelijke weekends worden voorbereid. De leden die inschrijven (en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook niet-leden inschrijven) kunnen rekenen op een route-voorstel en een hotelreservering met half pension. De organisatie is minder strikt dan de klassieke ritten, ieder betaalt de eigen kosten en is vrij om af te wijken van de vooropgestelde planning. Ieder wordt dan wel 's avonds in het Hotel verwacht.

Art.    17.

Van de deelnemers aan de activiteiten wordt verwacht dat ze op zijn minst op een veilige manier met een motor kunnen rijden en dit zowel als solo rijder als rijder in een groep. Het kernbestuur heeft het recht om inschrijvingen te weigeren of deelnemers tijdens een activiteit uit te sluiten van zodra zij oordeelt dat de veiligheid ten opzicht van de bestuurder zelf of ten opzicht van de andere bestuurders niet kan gewaarborgd worden.

Art.    18.

Tijdens het jaar nemen we mogelijks initiatieven ter bevordering van de veiligheid (vaardigheidsscreening, GPS opleiding, …). Verder kan het bestuur nog andere activiteiten organiseren, die momenteel niet vermeld zijn in dit huishoudelijk reglement.

Art.    19.

De leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via rechtstreekse mailings en via de website www.kbc-mc.be.